Förord till tidningen #demo

Med svenskt förord

Nyligen har resultatet från PISA 2012 publicerats. Medierna har kanaliserat ut många olika experters analyser om vad som orsakat försämringen och det är mycket kraft som ägnas åt att peka ut skyldiga.

Under tiden går barnen i skolan. De går varje dag till en institution som kablas ut i medierna som mer eller mindre värdelös. Till arbetet går lärarna, kvinnor och män, som enligt min erfarenhet kämpar dag ut och dag in med något som inte kan kallas annat än passion. Passion för utveckling av unga, för framtida generationer och för något mycket större än enskilda skoluppgifter och läxor.

Den här webbtidningen som är resultatet av ett ämnesintegrerat arbete under temaveckan Demokrati, likabehandling och jämställdhet visar på kraften hos dagens elever. Det som inte går att mäta lika lätt är entreprenöriella förmågorna. Elever som med egen drivkraft söker utmaningar, genomför intervjuer, dokumenterar och använder moderna verktyg för dokumentation och genomförande.

Kamratskap, arbete i grupp och social kompetens har varit naturliga inslag i arbetet. Men det förmodligen viktigaste inslaget är elevernas sätt att kompensera för varandras svagheter. Om en i gruppen är blyg, kanske någon annan kan intervjua, resonerar våra unga vuxna. Som givet och självklart finns detta sätt att resonera hos svenska ungdomar. På vilket sätt mäts dessa förmågor och visas upp för omvärlden?

Under temaveckan har eleverna valt att leva i samtiden med fokus på aktuella ämnen: likabehandling på Internet med fokus på sociala medier. Som en naturlig del av likabehandlingsarbetet har eleverna valt att visa på inslag från deras vardag som gäller i dag. En mängd sociala medier med funktioner som vuxna inte har tillräcklig kunskap om eller förståelse för, har i dag skapat ett glapp i demokratiska utvecklingen mellan generationer. Kloka filosofer har genom historien talat om vikten av att "democracy must be born a new in every generation". Aldrig har detta varit så aktuellt och nödvändigt som nu. Eleverna har använt sig av närheten till kommuninvånarna, tryggheten i sin kommun och med ett stort hjärta har våra unga vuxna skapat ett inspirerande material som ger eko i kunskapssamhället.

Allt detta sker på Ådalsskolan i Kramfors Kommun!

Peyman Vahedi
Rektor

English preface

Recently, the results from the PISA 2012 study have been published. The media has given us many different experts' analyses of what has caused the decline and a lot of energy has been devoted to pointing out the culprits.

Meanwhile, children continue go to school. They go every day to an institution that is conveyed by the media as more or less useless. Teachers work at these schools, women and men, who in my experience strive day in and day out, with something that cannot be called anything other than their passion. Their passion for the development of young people, for future generations; for something much bigger than individual school assignments and homework.

This web magazine is a subject-integrated task that has to do with the theme week "Democracy, Equal treatment and Gender Equality." The magazine demonstrates the vigour of today's pupils, namely their entrepreneurial abilities, which cannot be easily measured. Pupils together with their own motivation seek challenges, conduct interviews, take notes and use modern tools for documentation and implementation.

Camaraderie, teamwork and social skills have been a natural part of the task. But probably, the most important element is the students' way of compensating for each other's weaknesses. If a pupil in the group is shy, then through reasoning, they perhaps decide that another pupil can be the interviewer instead. It is a given and very obvious that this way of reasoning exists amongst Swedish adolescents. In what way are these abilities measured and shown to the outside world?

During the theme week, students have chosen to a focus on current issues: equal treatment on the Internet with a focus on social media. As a natural part of equality work, students have chosen to display elements from their everyday lives about life in today's world. A variety of social media, with features that adults do not have sufficient knowledge or understanding of, have today created a gap in the development of democracy between the generations. Wise philosophers throughout history have spoken about the importance of that fact that "democracy must be born anew in every generation." Never before has this fact been so appropriate and so necessary as it is today. With compassion, our pupils have used their closeness to local residents and the safety of their municipality to create this inspiring material, which echoes our knowledge society here in Sweden.

All of this happens at Ådalsskolan in Kramfors Municipality!

Peyman Vahedi
Principal

.

Rektorn Taggar